Psykososialt barnehagemiljø

01.01.2021 kom en lovendring i barnehageloven som skal ivareta barnas psykososiale barnehagemiljø. § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid § 42Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestengelser, mobbing, vold, diskrimingering og trakasering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn dersom et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuelig for å fremme helsen, trivselen, leken og lærlingen til barna

De nye lovendringene (§42) pålegger barnehagene å starte en undersøkelse dersom man får mistanke om, eller har kjennskap til  at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette kan komme frem med at barnet selv forteller det, eller foreldre uttrykker en bekymring.

Barnehagen skal undersøke saken, og så langt det lar seg gjøre, iverksette tiltak som skal sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Planene skal skriftliggjøres, og evalueres. Dette har barnehagen utarbeidet rutiner på på.